Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Sprawa inwestycji prowadzonej przez MPWiK w rejonie ul. Szarotkowej na Ponikwodzie

, 8 marca 2014

Zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o  udzielenie odpowiedzi na pytanie, kiedy zostaną podjęte działania dla odtworzenia nawierzchni ul. Szarotkowej, według standardów określonych  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku).

Obecny stan ulicy Szarotkowej wraz z poboczem urąga wszelkim standardom, jest to płynna rzeka błota. Na zlecenie MPWiK Sp. z. o. o. prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. W trakcie robót została zniszczona nawierzchnia na całej długości ul. Szarotkowej oraz ulic przyległych.

Z informacji jaką otrzymałam od mieszkańców może wynikać, iż procedura wyłaniania wykonawcy danej inwestycji (wraz z określeniem jego zobowiązań ) może być obarczona błędami, które w przyszłości mogą mieć znaczenie dla prowadzenia innych tego typu inwestycji na Ponikwodzie.

  1. Jaka jest treść umowy na wynajęcie pasa drogowego pomiędzy ZDiM, a MPWiK:

– czy uwzględnia zabezpieczenia dla zachowania bezpieczeństwa pieszych i pojazdów korzystających z tej ulicy (ulica nie ma chodnika)?;

– czy określa zobowiązania wykonawcy odnośnie naprawy nawierzchni?

  1. Proszę o podanie terminu zakończenia inwestycji i czy w razie nie wywiązania się z umowy zostaną wyciągnięte konsekwencje i jakie?
  2. Czy ZDiM nadzoruje przebieg prowadzonej inwestycji?; – umowa wynajęcia pasa drogowego wygasła z końcem lutego br.; – proszę o przedłożenie kserokopii umów.

Z uwagi na powyższe, uznając że  warunki życia naszych mieszkańców są najważniejsze, proszę Pana Prezydenta o pilne rozwiązanie sygnalizowanego problemu.