Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Podatek planistyczny dla zbywców działek, pod realizację strefy ekonomicznej na Felinie

, 2 marca 2014

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o udzielenie odpowiedzi, czy  zbywcy gruntów przeznaczonych na strefę ekonomiczną na Felinie będą zmuszeni do uiszczenia opłat planistycznych?

W tym szczególnym przypadku gdy gmina nabyła tereny, których wartość wzrosła kilkakrotnie, czy mając możliwości prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych (art. 55, art.56 ust.1 pkt.5, art.60 pkt.7, art.64 ust.1) skorzysta Pan Prezydent z prawa umorzenia opłaty planistycznej?

W latach 2007 – 2008 gmina Lublin nabywała od mieszkańców działki przy ul. Rataja z przeznaczeniem na strefę ekonomiczną. Władze miasta, koniecznie chcąc je nabyć, zapewniały mieszkańców o „preferencyjnych” warunkach wykupu ich nieruchomości, w tym poniesieniu przez gminę Lublin wszystkich obciążeń finansowych, związanych ze zbyciem przez nich działek. W lipcu 2012 roku wszczęto postępowanie w sprawie naliczenia opłat planistycznych, które w tym roku zostanie zakończone.

Grunty, które zostały nabyte  przez gminę za preferencyjną cenę, przynoszą zysk w postaci wielkich korzyści  ekonomicznych i społecznych z rozwoju inwestycji w ww. strefie, a ich wartość obecnie jest  wielokrotnie wyższa,  stanowiąc ważną część rozwoju gospodarczego naszego Miasta.

Zastanawiająca byłaby okoliczność, iż przygotowujący operaty szacunkowe, oraz urzędnicy odpowiedzialni za końcową transakcję nabycia gruntów po preferencyjnej cenie dla miasta, mogliby dopuścić się zaniechania niektórych zapisów notarialnych w tym dotyczących kosztów opłaty planistycznej.

Ze względu na powyższe, proszę Pana Prezydenta o przemyślane i niezwłoczne  podjęcie decyzji w tej sprawie.