Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Koszty związane z opracowaniem i drukiem Strategii Rozwoju Lublina

, 14 marca 2014

W trybie dostępu do informacji publicznej, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (D.U. Z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej kwoty wydatków finansowych poniesionych przez miasto na opracowanie i zlecenie zadania druku  Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013 – 2020  i  innych strategii które zostały wydane.

  1. Proszę o podanie czy odbył się przetarg w celu wyłonienia drukarni?
  2. Na jaką sumę opiewała umowa i czy uwzględnia wszystkie koszty np. projekt, korektę językową, grafikę – fotografię itd.?
  3. Jaki był nakład poszczególnych strategii?
  4. Z jakich środków zadania finansowano?

Wydatkowanie pieniędzy publicznych, w momencie kryzysu ekonomicznego i miliardowego zadłużenia naszego Miasta, wymaga szczególnej rozwagi. Uprzejmie sygnalizuję, iż z powodu  wysokiego bezrobocia, wysokich kosztów utrzymania i niskich dochodów, mieszkańcy Lublina często znajdują się w sytuacji, która zmusza do korzystania z noclegowni i posiłków u Brata Alberta.

Dlatego apeluję do Pana Prezydenta o finansowe wsparcie jadłodajni, a nie publikowanie reklam które są zbędne, i nie przynoszą miastu wymiernych korzyści.