Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Przez kogo jest budowana ul. Cyprysowa?

, 7 marca 2014

W imieniu własnym, Rady Dzielnicy Ponikwoda i mieszkańców zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą i zapytaniem na temat sposobu rozpatrzenia sprawy sygnalizowanej  niżej wymienionymi pismami:

–        pismo mieszkańców ul. Cyprysowej do ZDiM z dnia 05. 02. 2014 r.;

–        pismo  Rady Dzielnicy Ponikwoda do ZDiM z dnia 13.12. 2013r.;

–        pismo mieszkańców do ZDiM z dnia 16. 01. 2014 r.

Czy jest kontynuowana i przez kogo budowa ul. Cyprysowej?

  1. Kiedy zostaną przez Pana podjęte działania według standardów określonych prawem           w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku     w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 99.43.430 z dnia 14 maja 1999 roku)?
  2. Czy ul. Cyprysowa będzie wykonana zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?
  3. Czy obecne rozwiązanie połączenia ul. Cyprysowej z ul. Strzembosza jest zgodne z prawem o ruchu drogowym?
  4. Z uwagi na to, że obsługa komunikacyjna tego terenu jest zawarta w  obowiązującym planie miejscowym, kiedy zleci Pan wykup od prywatnych właścicieli  gruntów przeznaczonych na realizację ul. Cyprysowej, aby stała się przejezdna?
  5. Dlaczego są lekceważone liczne wnioski mieszkańców o wykup działek nr 2/2, 3/2, 3/3, 4/3, 4/2?

Powyższe pytania wynikają z troski o stan formalno-prawny i decyzyjny realizacji inwestycji drogowych w naszym mieście. Tymczasowe decyzje, w istocie prowizoryczne, z zakresu obsługi komunikacyjnej dla terenów, gdzie rozstrzygnięcia są w planie miejscowym budzą szczególny niepokój. Proszę o odniesienie się do kwestii sygnalizowanej Panu i rozwiązanie problemów zgodnie z prawem, zapewniając mieszkańcom to co się im należy w zakresie obsługi komunikacyjnej.