Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Pytania do Prezydenta w sprawie spalarni opon

, 14 marca 2014

Dlaczego nie przeprowadził Pan należytych konsultacji społecznych w celu poznania opinii mieszkańców w zakresie planowanej budowy spalarni w bezpośrednim sąsiedztwie wielorodzinnych budynków mieszkalnych ?

2. Czy w tym kontekście nie doszło do naruszenia poszanowania partnerstwa społecznego, jawności decyzji i wspólnego decydowania o naszym mieście?

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o rozważenie wznowienia z urzędu procedury zmierzającej do zmiany decyzji środowiskowej z dnia 27.01.2014, która została podjęta bez właściwego poinformowania społeczeństwa i przeprowadzenia należytych konsultacji społecznych.

Pozwolę sobie przypomnieć bilbordy z wizerunkiem Pana Prezydenta z hasłem przewodnim „Decydujmy razem”, a z tyłu w tle za Pana plecami mieszkańcy i następne hasło „Zachęcam mieszkańców do wspólnego decydowania o naszym mieście”.

3. Czy hasła na bilbordach, to ściema przedwyborcza? Dlaczego nie wyeksponował Pan na bilbordach konsultacji społecznych w przywoływanej sprawie?

4. Dlaczego w wydanych obwieszczeniach używał Pan treści i sformułowań niejasnych dla komunikacji społecznej?

Nazwa przedsięwzięcia „polegającego na adaptacji części budynku dawnej odlewni na cele pozyskiwania karbonizatorów i cieczy opałowych dla potrzeb energetyki w Lublinie przy ul. Antoniny Grygowej 6” – pojawia się jedynie na wstępie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jest tylko nazwą części opisywanego procesu, który w całym raporcie określany jest jako „Instalacja do recyklingu opon oraz odpadów tworzyw sztucznych i odpadów gumowych metodą pirolizy niskotemperaturowej”. Zarówno inwestor jak i urząd argumentują, iż głównym celem powstania ww. instalacji jest coraz większy problem z ilością składowanych opon, co jest główną przesłanką ekonomiczną i społeczną do powstania tej inwestycji.

5. Z uwagi na powyższe, rodzi się uzasadnione pytanie, czy aby nie doszło do pewnej formy manipulacji w celu zdezorientowania mieszkańców?

6. Dlaczego w myśl art, 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie przed wydaniem decyzji nie przeprowadził Pan rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa?

Jest oczywistym, iż przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do jej wydania zgodnie z art. 79 przywoływanej ustawy ma obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

7. Skoro Pan Prezydent w obwieszczeniu powołuje się na art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, to zakłada, że mogą być również inne strony postępowania, o których w danej chwili nie wie?

Z merytorycznego punktu widzenia, konsultacje społeczne są jedną z form społecznej komunikacji. Komunikacja społeczna jest procesem wytwarzania, przekształcania i przekazywania informacji pomiędzy jednostkami, grupami, organizacjami i innymi podmiotami. Komunikacja jest skuteczna jedynie wtedy, gdy komunikujące się strony przekazują informacje w języku dla siebie zrozumiałym, oraz gdy istnieje skuteczny nośnik tej informacji, który zapewni dotarcie przekazu do odbiorcy”.

Przykładem może być tak często przywoływany przez urzędników Lubelskiego Ratusza Szczecin.

Przeprowadzanie konsultacji społecznych w samorządzie Szczecin 2011 r. – cytuję:

Do procesu konsultacji społecznych w pewnych kwestiach należy włączyć całą społeczność lokalną, w innych jak największą liczbę kompetentnych i właściwych dla danego przedmiotu i etapu konsultacji partnerów społecznych. W przypadku konsultacji adresowanych do wąskiego grona zadbać o wyczerpujący dobór adresatów”.

Kwestią niezwykle istotną pozostaje forma oraz sposób przekazania informacji o celu konsultacji społecznych. Treść ogłoszenia musi być sformułowana w języku prostym i zrozumiałym dla zwykłego obywatela. Nadto musi być jednoznaczna, nie może budzić żadnych wątpliwości, jakiej sprawy dotyczy i do czego uzyskane informacje mają zostać wykorzystane.

Akcja informacyjna zachęcająca do udziału w procedurze konsultacji powinna wyjść poza informację umieszczoną na stronie internetowej urzędu, czy zaproszeń rozesłanych do poszczególnych grup interesariuszy. Skuteczną reklamą są też plakaty w widocznych miejscach oraz ogłoszenia umieszczone na pierwszych stronach gazet.”

Z rozdziału 12 raportu oddziaływania na środowisko :

Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, wynika, że „nie przewiduje się możliwości zaistnienia jakichkolwiek konfliktów społecznych związanych z powstaniem planowanej instalacji” oraz „Do potencjalnych konfliktów wynikających z realizacji inwestycji zaliczyć można drobne skargi wynikające z niezadowolenia pojedynczych mieszkańców.”

8. Na jakiej podstawie zostały wysnute takie wnioski?

9. Mieszkańcy nie zostali poinformowani o tej inwestycji, więc na pewno taki przekaz nie pochodził od nich, czy są to wnioski inwestora i urzędników?

10. Dlaczego o tym zamierzeniu inwestycyjnym nie zasięgnięto opinii Rady Dzielnicy Felin?

11. Jaki jest sens sporządzania analizy na zasadzie domniemanych wniosków, gdy pomija się opinię lokalnego społeczeństwa?

12. Dlaczego pozwala Pan na inwestycję znacząco wpływającą na środowisko, zaledwie 21 metrów (dane z raportu) od zabudowy wielorodzinnej?

Ww. inwestycja jest zlokalizowana w „Odległości najbliższych terenów zabudowy wielorodzinnej, od obiektu w którym planuje się przedmiotową inwestycje wynoszą ok. 21 m, zaś od wydzielonej części hali przewidzianej pod działalność odległość ta wynosi 25 m.” – raport str. 69.

Sytuacje, do których może dojść do awarii to:

· wybuch instalacji lub stosowanych materiałów,

· rozszczelnienie aparatury instalacji,

· pożar instalacji.”- raport str 68.

Zagrożeniem jakie może powstać w wyniku eksploatacji jest wystąpienie pożaru, które może być spowodowane czynnikiem ludzkim” – raport nie przewiduje ile osób z pobliskiego osiedla mogłoby ucierpieć, lub musiałoby być ewakuowanych.

13. Dlaczego niesprawdzona technologia ma być realizowana przy dużym osiedlu mieszkalnym?

14. Dlaczego dla Pana ważniejszym jest „kłopotliwy inwestor”, niż setki mieszkańców Lublina zamieszkujących od lat osiedla dzielnicy Felin?

Z raportu str. 82: „Rozpatrywana zamierzona inwestycja nie jest zjawiskiem powszechnie występującym, dlatego też na etapie wykonywania niniejszego raportu napotkano na następujące trudności w jego opracowaniu:

· technologia zastosowana do procesu recyklingu jest poniekąd innowacyjna, co do której brak jest dokładnych badań emisji zanieczyszczeń,

· brak dostępu do szczegółowych informacji dotyczących działających podobnych instalacji na terenie Polski”

15. Czy inwestycja ta stworzy nowe miejsca pracy dla mieszkańców naszego miasta, bowiem dochodzą słuchy, iż mają tam być zatrudnieni więźniowie – co zwiększa obawy mieszkańców – verte załącznik do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.07.2012 r.(poz.110)?

16. Czy znane są panu przyczyny dla których firma ta nie inwestuje w spalarnie w Siedlcach?

17. Czy jest Panu wiadomym gdzie przedsiębiorstwo SETAR w Siedlcach będzie odprowadzało podatki?

Na tle powyższego nasuwa się refleksja związana z destrukcyjnymi działaniami WOŚ w Lublinie, bowiem wiadomym jest, iż jeden z dyrektorów odchodząc podpisał decyzję o wycince drzew na ul. Walecznych, a drugi przed odejściem podpisał kontrowersyjną decyzję środowiskową dla realizacji spalarni w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego na Felinie.