Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

Zawiadomienie do prokuratury ws wycinki drzew w Parku Ludowym

, 19 maja 2014

PROKURATURA REJONOWA
LUBLIN – PÓŁNOC
ul. Okopowa 2a
w Lublinie

Działając w ramach mandatu Radnej Rady Miasta Lublin w imieniu własnym i mieszkańców Naszego Miasta, wnoszę o podjęcie przez Prokuraturę Rejonową Lublin – Północ w Lublinie stosownych i niezwłocznych działań , celem zapobieżenia kontynuacji bezprawnego niszczenia siedlisk ptaków i innych zwierząt objętych ochroną ścisłą w okresie lęgowo – rozrodczym w Parku Ludowym w związku z wycinką drzew i skandaliczną dewastacją terenu na potrzeby realizowanej budowy przedłużenia ulicy Muzycznej w Lublinie.

Inwestor, Prezydent Miasta Lublin działający przez Wydział Dróg i Mostów oraz Wydział Inwestycji i Remontów w Lublinie zamierzając budować tą drogę dojazdową, nie dopełnił podstawowych obowiązków wynikającym wprost z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa o jakich mowa w ustawach : 1) o ochronie przyrody, 2) prawo ochrony środowiska, 3) zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawie, 4) o ochronie zwierząt, 5) prawo łowieckie,

6) kodeks postępowania administracyjnego oraz 7) o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Wskazać należy, iż szczególnie rażącym, niewytłumaczalnie nagannym i bulwersującym opinię społeczną Naszego Miasta było faktyczne i bezpośrednie przyzwolenie inwestora na podjęcie wycinki drzew, niszczenie siedlisk ptaków i innych zwierząt w ochronnym okresie lęgowym, w sytuacji gdy brak było na takie działania podstaw prawnych i ostatecznych decyzji właściwych organów administracji .

Podnieść również należy, iż dopiero na skutek stanowczej oraz bezpośredniej interwencji wnioskodawczyni niniejszego zawiadomienia, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, dnia 30 kwietnia 2014 r. przeprowadziła kontrolę Parku Ludowego – terenu inwestycji – a jej efektem stanowiącym zał. nr 1 – było wystąpienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie do Wydziału Inwestycji i Remontów w Lublinie z prośbą o wstrzymanie wycinki drzew oraz zapewnienie ochrony fauny na placu budowy. Organ ten stwierdził ponadto, iż na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, nie wydał zezwolenia na odstępstwa w zakresie o którym mowa w art. 52 przywoływanej ustawy, bowiem Prezydent Miasta Lublin o taką zgodę nie występował.

Okoliczność, iż do tak rażącego łamania przepisów powszechnie obowiązującego prawa dochodzi przy realizacji przez Prezydenta Miasta Lublin inwestycji drogowej, przedłużenia ulicy Muzycznej, oraz brak dialogu społecznego – przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą 1214/XlV/2010 r Rady Miasta Lublin z dnia 14. 10. 2010 r. musi budzić szczególny niepokój i obawę wśród tych wszystkich mieszkańców Naszego Miasta, dla których szeroko rozumiana i autentyczna troska o stan praworządności nie tylko w obszarze ochrony przyrody jest pożądana i oczekiwana na co dzień.