Małgorzata Teresa Suchanowska

RADNA MIASTA LUBLIN

W sprawie przeprowadzenia audytu w Szkole Podstawowej nr 10 ul. Kalinowszczyzna 70 w Lublinie

, 2 czerwca 2014

W związku z wystąpieniem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie skierowanym do Pana Prezydenta w sprawie przeniesienia świetlicy „Con Amore” poza teren szkoły, wnoszę o przeprowadzenie kompleksowego audytu pod względem zasadności funkcjonowania tego Stowarzyszenia w aspekcie gospodarowania finansami szkoły(zał.nr1).

Z treści opinii Rady Rodziców wynika, iż Stowarzyszenie korzysta z majątku szkoły, co budzi sprzeciw rodziców i nauczycieli.

Z uwagi na powagę sprawy, proszę o pilne działania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej szkoły.